Algemene zaken

Algemene en praktische zaken
 
1.      Leerplicht
2.      Verlofregeling
3.      Schorsing en verwijdering
4.      Verzekeringen
5.      Gedragscode
6.      Privacy beleid
7.      Klachtenregeling
8.      Onderwijsinspectie
9.      Sponsoring
10.    Ouderbijdragen
11.    Kunst en cultuur
 
1. Leerplicht
Volgens de Wet op het Basisonderwijs mogen kinderen worden ingeschreven op school op de dag dat ze 4 jaar worden. Ze zijn dan nog niet leerplichtig. Dat zijn kinderen pas op de dag dat ze 5 jaar worden.
Wettelijk gezien mogen kinderen van 5 jaar maximaal 5 uur per week verzuimen. Vanaf 6 jaar geldt de verlofregeling zoals hieronder vermeld staat. De maximale leeftijd van kinderen op de basisschool is 14 jaar.
Kinderen van 3 jaar en 10 maanden mogen de school al incidenteel bezoeken in overleg met de school. In de praktijk betekent dit meestal een ochtend of middag om kennis te maken.
 
2. Verlofregeling
Alle scholen kennen vanuit wettelijke verplichtingen een strikte verlofregeling.
Dit houdt in dat er geen verlof of (extra) vakanties gegeven mogen worden buiten de vastgestelde schoolvrije dagen en vakanties. Slechts in uitzonderingsgevallen mag de directeur verlofuren verlenen. Voorbeelden hiervan zijn: een begrafenis, huwelijk of ziekte. Alle andere bijzondere gevallen worden beoordeeld door de directeur.
Een vervroegde, verlate of extra vakantie behoren niet tot bijzondere gevallen.
 
3. Schorsing en verwijdering
Kinderen kunnen bij ernstige vergrijpen voor maximaal één week geschorst worden van school wanneer de schoolleiding ervan overtuigd is dat anderen (kinderen, leerkrachten, ouders of vrijwilligers) geweld aangedaan wordt door een leerling. In de aanloop hiernaartoe zijn ouders geïnformeerd.  Mocht dit vaker voorkomen, en is de leerling vaker geschorst geweest, dan zoekt de schoolleiding naar een oplossing met oog op definitieve verwijdering.
 
Procedure
Voordat een leerling wordt verwijderd van een school, formuleert de schoolleiding een rapport waarin de problemen, de mogelijke oorzaken en het proces beschreven staan. Een en ander wordt besproken met de ouders. De Raad van Bestuur beslist over een definitieve verwijdering van een leerling. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe school. Mocht de RvB geen geschikte school vinden, kan de leerling toch worden verwijderd. Ouders/verzorgers hebben het recht om hier tegen in beroep te gaan bij de RvB.
 
 

Verzekeringen
 
Voor ouders die op verzoek van de school hulp bieden bij bepaalde schoolactiviteiten, is door het schoolbestuur de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd  door middel van een A.V.B-dekking. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft betrekking op het schoolbestuur als exploitant van scholen met alle bijkomende en bijbehorende activiteiten in de ruimste zin. Verzekerden zijn onder andere de onderwijsinstelling, het personeel, bestuursleden, administrateurs, vrijwilligers, leerlingen en gasten.
 
Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle kinderen van onze school. Deze verzekering, omvat:
•        het gaan naar school,
•        het verblijf op school tijdens de schooluren,
•        tijdens het overblijven
•        het terugkeren naar huis.
 
Medeverzekerd zijn tevens de risico’s van alle, door de school georganiseerde activiteiten, zoals excursies, schoolreisjes en schoolkamp. Deze verzekering geldt overigens niet voor door ongevallen ontstane materiële schade!
 
Tevens heeft het schoolbestuur een dekking voor verkeersdeelname van medewerkers en vrijwilligers afgesloten. Letselschade en/of cascoschade tijdens verkeersdeelname met auto’s, fiets, voetgangers en openbaar vervoer is gedekt tijdens werktijd en woon werkverkeer. Aan de cascovergoeding zitten enkele eisen, eerst melding op de eigen verzekering en  een maximering van uitkering of vergoeding van terugval in schadevrije jaren.
 
 
Mocht er door u aanspraak gedaan kunnen worden op deze verzekeringen of bent u op zoek naar verdere informatie, meldt dit dan bij de directeur van de school of op ons bestuurskantoor.
 

Bijlages:
 
5. Gedragscode
MeerderWeert hanteert een aantal gedragscodes. Deze zijn verwoord in het boekje ‘gedragscode MeerderWeert’ wordt uitgegeven ter ondertekening aan alle nieuwe medewerkers en vrijwilligers. Hiermee verplicht MeerderWeert alle medewerkers zich hieraan te conformeren.
Doel van de gedragscode is:
 • het scheppen van een goed pedagogisch klimaat, waarbinnen alle betrokkenen zich prettig en veilig voelen.
 • het bijdragen aan preventie van machtsmisbruik in de meest ruime zin.
 • Het bevorderen en bewaken van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten voor alle mensen bij het werk op school.
 • Het bewaken van de privacy van alle betrokkenen. 
  De voordelen van deze gedragscode zijn:
 • Dat alle betrokkenen elkaar kunnen aanspreken op het naleven van gezamenlijk vastgestelde gedragsregels.
 • Dat de school door middel van deze gedragsregels naar buiten toe, vooral naar de ouders van de leerlingen, duidelijk kan maken hoe binnen de school betrokkenen omgaan met de aan hen toevertrouwde leerlingen. 
  De gedragscode is voorzien met enkele bijlagen waarin onder andere specifiek omschreven worden:
 1. Seksuele intimidatie
 2. Pesten
 3. Racisme / discriminatie
 4. Lichamelijk geweld
 5. Sociale media
 
Link gedragscode

 
6. Privacy-beleid Meerderweert 
Meerderweert  wil zorgvuldig en integer met de privacy van de kinderen, ouders en medewerkers omgaan.  Daarom heeft Meerderweert voor al haar medewerkers, vrijwilligers en stagiaires een gedragscode geschreven. Natuurlijk is de gedragscode vooral bedoeld om ‘goed gedrag’ te waarborgen en is zorgvuldigheid en integriteit inzake privacy daarvan een onderdeel.
Het is bijna onmogelijk om een ‘waterdicht’ beleidsstuk te schrijven omdat privacy niet geregeld is in één of enkele wetten, maar ook onderdeel is van allerlei andere specifieke regelingen. Zo is er bijvoorbeeld een Wet Bescherming Persoonsgegevens, maar zijn er bijvoorbeeld ook regelingen in het kader van informatieplicht aan gescheiden ouders. 
Daarom beperken  we ons tot een algemene gedragsregels en beschrijven enkele veel voorkomende situaties. In het kader van zorgvuldigheid hebben we dit artikel juridisch laten controleren.
In algemene zin is het goed als scholen ouders actief zaken voorleggen en bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring van ‘geen bezwaar’ vragen in voorkomende gevallen. 
Door mensen actief te benaderen krijgen ze de kans na te denken en keuzes te maken.
Binnen Meerderweert hebben we over een aantal zaken afspraken gemaakt:
 
6.1 Foto’s en filmopnames op scholen
Als ouders op school foto’s of filmopnames maken en hier alleen een persoonlijk belang bij hebben, is er niets op tegen.  Wel als de makers daar ongebruikelijke dingen mee gaan doen, zoals plaatsing op een website of  bij commercieel gebruik.
Ook als een school zelf foto’s maakt en bijvoorbeeld op haar website zet. De wet zegt over dit laatste dat de school een redelijk belang moet hebben. Bijvoorbeeld het illustreren van een activiteit. Foto’s of video’s gemaakt door de school, worden alleen vertoond in school gerelateerde publicaties (waaronder social media), voor nascholings-doeleinden, opleiden van stagiaires en/of  voor publicaties van de stichting Meerder-Weert, waarvan de school deel uitmaakt. We zorgen er voor dat de website van de school alleen algemene en positieve opnamen bevat.
 
6.2 Verspreiden van klassenlijsten met namen, telefoonnummers, etc.
Het is begrijpelijk dat het voor ouders ook handig is, vooral in lagere groepen, mailadressen en telefoonnummers van klasgenootjes te hebben, maar het kan zijn dat ouders liever niet hebben dat deze gegevens verspreid worden. Daarom moeten scholen dit niet doen. Willen ze dat wel, dan vragen ze vooraf schriftelijk een verklaring van geen bezwaar.
 
6.3 Informatie aan  gescheiden ouders over hun kinderen
De Raad voor de Kinderbescherming heeft hiervoor een gedragscode opgesteld, waarin een onderscheid wordt gemaakt in  ‘ouders die gezamenlijk belast zijn met ouderlijk gezag (co-ouderschap) en ouders, waarvan er één met het ouderlijk gezag belast is.’
In het eerste geval nodigt school de ouders bijvoorbeeld samen uit voor een ouderavond. In het tweede geval niet, maar worden wel beide ouders geïnformeerd.  School heeft alleen informatieplicht over ‘belangrijke’ zaken. Denk hierbij aan informatie die tijdens een ouderavond wordt verstrekt. Soms beslist de rechter dat  de ouder zonder gezag geen informatie meer krijgt, omdat dit beter is voor het kind. Ook dient school geen informatie te geven die mogelijk gebruikt wordt om voordeel ten koste van de andere ouder te behalen. In voorkomende gevallen benaderen Meerderweert scholen de Raad voor de Kinderbescherming voor advies.
 
6.4 Vertrouwelijke gegevens van kinderen en ouders beheren
Bij inschrijving van een leerling worden de gegevens opgenomen in het administratie-systeem van de school. Deze gegevens kunnen uitgewisseld worden t.b.v. educatieve software.
Gegevens uit het administratiesysteem worden ook verstrekt aan de GGD t.b.v. de preventieve screening door de schoolverpleegkundige.
We geven, zonder uw toestemming, geen gegevens van leerlingen door aan niet aan school gerelateerde personen of instanties.
 
6.5 Dossiers van kinderen
Alle kinderen hebben op school een eigen dossier. Ouders mogen het dossier van hun eigen kind(eren) altijd inzien. Dit gebeurt op school, na een afspraak met de leerkracht.
 
6.6 Internet en e-mailgebruik.
We zorgen ervoor dat internet- en e-mailgebruik geschiedt onder begeleiding en strikte regels zoals vermeld in de schoolgids, bedoeld om de kinderwereld te beschermen. 
 
6.7 Social media
Onze school is zich ervan bewust dat de sociale media een onlosmakelijk onderdeel vormen van de huidige samenleving en leefomgeving van onze leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.
Social media kan op verschillende manieren ingezet worden:
 • om een bijdrage te leveren aan de profilering van de school.
 • om de communicatie met verschillende doelgroepen in en om de school te versterken.
 • om het curriculum van de school mede inhoud te geven.
 
Social media (met name Facebook) kan een bijdrage leveren aan een positief imago van de school. Tegelijk is er ook het besef dat berichten op social media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen kunnen schaden.
Om deze reden vragen wij alle betrokkenen bewust om te gaan met social media.
Hierbij vinden we dat, net als voor de communicatie in de normale wereld geldt, de school en de gebruikers van social media de reguliere fatsoensnormen in acht dienen te nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve insteek benaderen.
De school vertrouwt erop dat medewerkers, ouders, leerlingen en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met social media.
 
 
7. Klachtenregeling
Link klachtenregeling
 
 
8. Onderwijsinspectie
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
 
Vragen over het onderwijs: 0800 8051 (gratis)
 
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspectie: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).
 
 
9. Sponsoring
De overheid draagt zorg voor de bekostiging van het onderwijs. In de praktijk betekent dit dat wij regelmatig tegen de grenzen van onze budgetten aanlopen terwijl er nog legio wensen zijn. Sponsoring biedt daarbij uitkomst. Het door het Ministerie opgestelde convenant dienst als leidraad.
 

 
10. Ouderbijdrage
Een vorm van sponsoring is de VRIJWILLIGE ouderbijdrage. Op al onze basisscholen ligt die beduidend onder het landelijk gemiddelde. De bestemming van dit geld wordt in samenspraak met de MedezeggenschapsRaad en de OuderVereniging van de school vastgesteld. De toelating van een leerling is niet afhankelijk van de vrijwillige bijdrage.
 
 
11. Kunst & cultuur op school
Creativiteit is van groot belang is voor onze kenniseconomie. Cultuureducatie biedt kinderen de mogelijkheid om competenties te ontwikkelen zoals het creatief vermogen, welke bij andere vakken niet aan bod komt. Door de kinderen kennis te laten nemen van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doen zij mee aan de samenleving en ontwikkelen zij begrip voor andere normen, waarden en culturen. Cultuureducatie stimuleert de kinderen bovendien om andere ‘talen te spreken’, waardoor onvermoede talenten boven kunnen komen: leerlingen met een taalachterstand blijken bijvoorbeeld een groot toneeltalent te zijn. Kinderen die rekenen lastig vinden, kunnen prima uit de voeten met muziek.
De doelstelling van onze scholen is onder meer om onze kinderen te stimuleren om zichzelf als individu te ontplooien. Wij zetten hierbij graag cultuuronderwijs in (als doel en middel), waardoor zij leren hun eigen omgeving vorm te geven en de waarden van kunst en cultuur te (er)kennen. Kunst & Cultuur maakt onderwijs levendig, concreet en aanschouwelijk. Het inspireert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen. Leerlingen leren door het werken met cultuur beter kijken en beter vragen stellen.
Daarom bieden de scholen van Meerderweert een doordacht aanbod met cultuureducatie aan onze leerlingen: muziek, dans, drama, literatuur, beeldend, erfgoed.