Doorstroom

Boventallige formatie

De komende jaren lopen de leerlingenaantallen op een aantal scholen terug. Dit betekent dat directeuren van de scholen waar teveel aan personeelformatie is, keuzes moeten maken voor het aanwijzen van medewerkers die boven formatief worden. Jaarlijks in april, ruim voor aanvang van het nieuwe schooljaar, zal de directeur zijn keuze(s) aan zijn team bekend maken. Uitgangspunt is dat iedere school een formatie heeft die kloppend is met de vergoeding die wordt ontvangen voor het aantal leerlingen. Met andere woorden het saldo tussen budget en  personeelslast staat op 0. De wijze waarop met boventallige formatie wordt omgegaan staat vermeld in het beleid boventallige formatie.

klik hier voor beleidsstuk boventallige formatie


Functiemix

Op 1 juli 2008 is het 'Convenant leerkracht' landelijk vastgesteld, met als doel de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht te versterken, het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en betere beloningsafspraken te maken. Belangrijk onderdeel van het convenant is de functiemix. De functiemix betekent dat er vanaf augustus 2010 een start is gemaakt met de invoering van meer hogere leraarfuncties. Het doel hiervan is meer loopbaanmogelijkheden creëren voor leerkrachten binnen het onderwijs. MeerderWeert hanteert hiervoor een kadernotitie invoering functiemix MeerderWeert.

klik hier voor de kadernotitie invoering functiemix
 

Mobiliteit

Het voeren van een goed personeelsbeleid is onmisbaar om MeerderWeert en de scholen als lerende organisaties te ontwikkelen. Enerzijds is het voor medewerkers van belang onder goede arbeidsvoorwaarden/omstandigheden en in een professioneel werkklimaat te werken terwijl anderzijds de persoonlijke ontwikkeling binnen de doelstellingen van MeerderWeert en de school de ruimte krijgt. Hierbij dient de opmerking geplaatst te worden dat organisatiebelang altijd vóór persoonlijk belang gesteld wordt.
 
Om dit te waarborgen zorgen wij binnen MeerderWeert voor een effectieve inzet van mensen t.b.v. de scholen en/of MeerderWeert als geheel. Gezien de terugloop van het leerlingenaantal gaan we er vanuit dat we de komende jaren tot bundeling van onze krachten moeten komen. Medewerkers hebben meerwaarde niet alleen voor de eigen school,  maar voor MeerderWeert als geheel. Iedere taak of functie binnen MeerderWeert moet duidelijk van meerwaarde zijn. In dit kader zetten we ook in op mobiliteit voor alle medewerkers. Het gehele mobiliteitsbeleid kunt u hier nalezen.

klik hier voor het mobiliteitsbeleid MeerderWeert