Speerpunt: verbinding

Wij zoeken actief verbinding

Alleen smen kunnen wij onze maatschappelijke opdracht waarmaken.


Alleen samen met leerlingen, ouders, opvangvoorzieningen, zorginstellingen en andere samenwerkingspartners kunnen wij onze leerlingen het (onderwijs) aanbod bieden dat aansluit bij wat de toekomstige samenleving van ze vraagt. Daarom zoeken wij actief verbinding met onze omgeving en stellen onszelf steeds de vraag: wat kunnen wij n samen doen voor de toekomst van onze leerlingen?


Waarop focussen wij de komende jaren?

MeerderWeert acteert in een krimpregio en dat betekent minder leerlingen voor onze scholen. Ons antwoord daarop: samen met partners toekomstbestendig onderwijs vormgeven in onze regio.

Ook de verdere ontwikkeling van passend onderwijs willen wij samen met collega- onderwijsinstellingen, partners in jeugdhulp en natuurlijk het samenwerkingsverband passend onderwijs vormgeven. In onze reguliere scholen staat verdere professionalisering bijvoorbeeld op de agenda, om onze medewerkers nog vaardiger te maken in het bieden van onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsvraag. In Weert leveren wij met speciaal onderwijs en zorg maatwerk voor kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte in het nieuwe Kennis- en Expertisecentrum.

Wij zetten volop in op vorming van integrale kindcentra. Wij geloven dat wij met partners als kinderopvang, collega-scholen en naschoolse voorzieningen onder n dak mr kunnen bieden aan onze leerlingen. Ook als samenwerking in n gebouw niet mogelijk is, zetten we in op integrale samenwerking met part- ners. Dat doen we heel specifiek ook met het voortgezet onderwijs, om zo de doorgaande lijn van basisschool naar vervolgonderwijs verder te verbeteren.

Onderwijs wijst uit: een goede samenwerking tussen school en ouders komt de ontwikkeling van een kind ten goede. Alle reden dus, om de komende jaren intensief te investeren in verdere versterking van ouderbetrokkenheid.