Steunpunt Meer- en Hoogbegaafdheid

16 november 2023
Alle leerlingen hebben recht op onderwijs dat tegemoetkomt aan hun kwaliteiten en mogelijkheden. Binnen het Samenwerkingsverband Primair onderwijs Weert en omstreken is er een intern ondersteuningsteam (IOT) dat ondersteunend is aan de basisscholen, bij het vervullen van deze opdracht.
Vanaf het schooljaar 2022/2023 zijn we binnen het IOT, gestart met een gemeenschappelijke aanpak ter ondersteuning van onze Meer- en Hoogbegaafde (hierna MHB te noemen) leerlingen.

Het steunpunt meer- en hoogbegaafdheid is een plek waar scholen terecht kunnen met hun vragen of voor het ophalen van informatie. Op het steunpunt werkt een team met specialistische kennis omtrent de ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen en daarnaast de kwaliteiten om deze kennis om te zetten naar maatwerk en handelingsadviezen. 

Binnen dit Samenwerkingsverband hebben de scholen het collectieve doel om alle leerlingen zoveel mogelijk binnen de muren van de eigen groep te kunnen ondersteunen. Voor de Meer-en Hoogbegaafde leerling is dit vaak een hele uitdaging. Iedere vraag is anders. Wat heeft deze specifieke leerling, in deze groep, op deze school, vanuit deze gezinssituatie, et cetera nodig?

Ondersteunen en begeleiden van scholen en leerkrachten

Wanneer een school een ondersteuningsvraag heeft op het gebied van MHB bekijken zij eerst of de hoogbegaafdheidscoördinator van de eigen school de vraag kan beantwoorden. Heeft een school alsnog een vraag of behoefte aan ondersteuning, komt die vraag via het Intern ondersteuningsteam (IOT) bij het steunpunt terecht.
  •               Ondersteuningsvraag leerling
Leerlingen worden altijd via de Intern Begeleider van de school, aangemeld bij het IOT (Intern Ondersteunings Team). De werkzame collega's van het steunpunt gaan de ondersteuningsvraag duiden d.m.v. dossieranalyse, observaties en gesprekken (met leerkracht, leerling en ouders) Dit resulteert in een maatwerk trajectplan, waarbij het uiteindelijke doel om de leerling binnen de eigen groep te kunnen ondersteunen, steeds voorop zal staan.
  •              Ondersteuningsvraag leerkracht of team

Wanneer de school een ondersteuningsvraag heeft op het gebied van teamscholing maken we samen met de coördinator MHB een maatwerkplan voor de school.

BreinZijn: onderwijslocatie waar onderwijs op maat wordt geboden.
"
BreinZijn" is gesitueerd in Swartbroek waar kinderen contact met gelijkgestemden vinden en waarbij ze werken aan persoonlijke doelen die zijn afgestemd met de desbetreffende school. Waar noodzakelijk kan dit tijdens de schooldag plaatsvinden, maar daarnaast zullen ook naschools met regelmaat activiteiten worden aangeboden. Er is nauw contact met school en de leerkracht die betrokken is.
Op dit moment hebben we één groep kinderen die op de woensdagochtend op het Steunpunt gebruik maken van een gepast aanbod.

Ontmoetingsplek voor kind en ouders.

De wens is dat "Breinzijn" volledig ten dienste zal staan als ondersteuning voor de scholen, maar daarnaast een ontmoetingsplek zal worden voor onze meer- en hoogbegaafde leerlingen, maar ook voor hun ouders. Wanneer ouders vragen hebben of informatie willen halen of delen zijn zij ook welkom op ons steunpunt. Er zijn gedurende het schooljaar een aantal ontmoetmomenten.

Contact:

Hans Goijens h.goijens@meerderweert.nl
Maaike van Knippenberg m.vknippenberg@eduquaat.nl
Ellen Kurvers e.kurvers@meerderweert.nl