Nwsbrf 33 May 2017 Nwsbrf nummer 33
Deze nieuwsbrief is het officiële nieuwsbulletin van MeerderWeert en wordt verspreid onder alle medewerkers van MeerderWeert.
Wij gaan ervan uit dat iedereen op de hoogte is van de (officiële) mededelingen die via deze nieuwsbrief verstrekt worden.

Onze MeerderWeert nieuwsbrief heeft de afgelopen jaren wat gedaanteverwisselingen ondergaan. Eerst van het kleine A5-formaat naar A4 en vervolgens van papier naar een digitale versie, die nog steeds opgemaakt wordt in een papieren versie.
De volgende stap is volledig digitaliseren, de nieuwswaarde te verhogen en dus snellere updates te hebben. Dat kan via flash- of push-berichten of nog andere opties. Daarmee kunnen we recht doen aan het feit dat nieuws sneller bekend moet zijn. Met de introductie van de Cloud en office 365 komt dit een stap dichterbij. Wordt vervolgd!
 
OPR
Speciaal voor het samenwerkingsverband is er een vorm van medezeggenschap gecreëerd. Deze zogenaamde Ondersteuningsplanraad (OPR) vergadert enkele keren per jaar. Voor deze OPR zoeken we een vertegenwoordiging vanuit MeerderWeert. Als grootste bestuur zijn we er tot op heden niet in geslaagd om één ouder en één medewerker af te vaardigen. Wie voelt zich geroepen hieraan een bijdrage te leveren? Graag contact opnemen met Co de Custer (coördinator van het samenwerkingsverband) via cdecuster@eduquality.com

 
IKC in het Munttheater
Om de toekomstige ontwikkelingen richting IKC's meer inhoud te geven is gezocht naar een aantrekkelijke manier om dit te presenteren. Dit gebeurt nu in een theaterstuk dat op 13 september a.s. voor het voetlicht wordt gebracht in het Weerter Munttheater. Op een ludieke manier krijg je inzicht in de drijfveren en gedachten achter een IKC. Er zijn 130 kaartjes beschikbaar. Directeuren hebben hiervoor kunnen inschrijven.
 
Samenwerking
Het onderzoek naar de "Stip op de horizon" dat sinds januari plaatsvindt in diverse werkgroepen, krijgt een vervolg. De raden van toezicht van Eduquaat en MeerderWeert zijn het eens dat deze ontwikkeling richting kindcentra moet worden voortgezet. Hoe dit verder vorm moet krijgen en wanneer dit echt leidt tot IKC's in alle wijken en dorpen wordt na de zomervakantie opgepakt.
 
Staking
Zoals bekend is op 27 juni jl. een eerste signaal aan de politiek afgegeven. Deze korte staking was een prikactie om aan te geven dat we het serieus menen. Het primair onderwijs pikt het niet langer dat er verschillen zijn in salarissen en werkvoorwaarden met het voortgezet onderwijs. Er moet geld bij en het vak moet ook voor mannen weer aantrekkelijk worden. Tot ons doel bereikt is, blijft MeerderWeert actiebereid.    

 
KEC
Er wordt al een aantal jaren gewerkt aan het realiseren van een regionaal Kennis en Expertise Centrum (R-KEC). Om meerdere redenen is dat tot op heden (nog) niet gelukt. Er wordt nu samen met de gemeente een laatste, ultieme, poging gedaan om dit toch te realiseren. Als er overeenstemming wordt bereikt, is realisatie in 2019 een reëel uitgangspunt.
 
Vakantie
Nog een paar dagen en het is vakantie. Ieder jaar weer blijkt dat we de vakantie echt nodig hebben om even af te schakelen en weer op te laden voor het nieuwe schooljaar. Vanuit het bestuurskantoor wensen wij iedereen die ontspanning toe die hij/zij zoekt en het energieniveau dat nodig is om de uitdagingen in het nieuwe jaar weer aan te gaan.
Allemaal een fijne, gezonde en ontspannen vakantie!
 
René van Strijp en Henk Jabben,
Raad van Bestuur MeerderWeert 

 
Pagina's
Personeel
• Tekort aan vervangers extra zichtbaar door Wwz. • Dekkingsgraad gestegen, nog geen waardeoverdracht. • Cijfers functiemix 2016. • Politiek stelt primair onderwijs teleur: nu geen maatregelen. • Nieuwe subsidieregeling: Teambeurs PO.

Financien
• Dekker vertraagt fatsoenlijke bekostiging scholen. • Te weinig geld of verkeerde uitgaven, hoe zit het nu met die bekostiging? • De staat van het Onderwijs. • Geen besluit over afschaffen automatische indexering MI-bekostiging.

Prikactie en manifestatie
Verslag van de prikactie en manifestatie in Den Haag door Anke van Laer van BS De Bongerd.

De pen is voor...
Barbara Schipper van basisschool Budschop over een zoektocht.

Wat doe jij nou?
In deze rubriek vertellen collega's over hun hobby, hun passie of iets dat ze graag met anderen delen. De beurt is aan Susan Kanters van de Odaschool.

Watskeburt?!
Hier zoomen we in op gebeurtenissen op een of meer scholen. Geef opmerkelijke, leuke, mooie, grote of ook kleine dingen door aan de redactie of schrijf zelf een kort stukje. Zet je school eens in de spotlights … spots aan voor basisschool Leuken en basisschool Budschop!

Zwaaien en Handen Schudden
We nemen afscheid van een aantal mensen die met vroeg- of keuzepensioen gaan.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
In het kort een overzicht waar de GMR mee bezig is.

Agenda
Raadpleeg hier de AGENDA voor de maanden juli, augustus, september 2017.

Van de redactie en colofon
Wanneer verschijnt de volgende nieuwsbrief? En verder alles wat je nog meer wil weten.